شرکت‌های عضو
شرکت‌های عضو
مکاتبات
مکاتبات
نیازمندی‌ها
نیازمندی‌ها
پیمانکاران
پیمانکاران
مناقصات
مناقصات
صندوق پشتیبانی
صندوق پشتیبانی

هیأت مدیره

رئیس هیئت مدیره انجمن فرهاد مداح علی
دبیر و عضو هیئت مدیره فیصل سبک روح
نائب رئیس نیک وهاب زاده
خزانه دار و عضو هیئت مدیره رضا ابراهیم پور
عضواصلی هیئت مدیره غلامرضا تیموری آذر
عضواصلی هیئت مدیره علی اسعد
عضواصلی هیئت مدیره افشین محمدی
عضو علی‌البدل هیئت مدیره حسین سلیمی
عضو علی‌البدل هیئت مدیره پیمان محسنی
بازرس اصلی هاشم علیزاده
بازرس اصلی سیاوش صباح
بازرس علی‌البدل مهدی فرج‌پور